13°c
-210.03
המכון לחקר טבריה
 • הנהלה כללית
 • מחלקת המיסים והגביה
 • מחלקה טכנית
 • מחלקת המים
 • מחלקת התברואה והוטרי...
 • מחלקת החינוך והתרבות...
 • מחלקת הכספים
 • מחלקות אחרות בעירייה...
 • רכוש העירייה
 • עובדי העירייה
 • ועדות העירייה
 • פיתוח העיר
 • חמי טבריה
 • סעד
 • הלוואות
 • [לא בשימוש]
 • שונות
 • מוסדות
 • מודעות
 • חוקי עזר
 • תיירות ופרסום
 • חוזים
 • פוליסות ביטוח
 • ועד הקהילה
  • נפגעי המהומות והמא...
  • טיפול בנפגעי המאור...
   • [מסמך ללא שם]
  • ועד הקהילה העברית ...
  • נפגעי המאורעות: טי...
  • כספים
  • בריאות בית החולים ...
  • עלייה
  • פליטי בית שאן
  • אמצעי תקשורת – עתו...
  • תחבורה
  • עיזבון - קרן משה מ...
  • שיטפון טבריה 1934
  • מצב הבטחוני בטבריה...
  • ועד הקהילה התכתבות...
  • המחלקה הסוציאלית 1...
  • המחלקה הסוציאלית 1...
  • המחלקה הסוציאלית 1...
  • המחלקה הסוציאלית, ...
  • רבנות
  • בחירות לוועדות בקה...
  • התכתבויות 1935 - 1...
  • התכתבויות 1938 - 1...
  • התכתבויות 1940
  • התכתבויות 1940 - 1...
  • התכתבויות 1941 - 1...
  • התכתבויות 1942 - 1...
  • התכתבויות 1944 - 1...
  • ארגוני הנשים בטברי...
  • הועד הארצי למען הח...
  • חינוך
 • הועד לבדק הבית ושיפו...
 • חמי טבריה - הנהלה
 • הנהלה כללית
 • ועד העיר
 • אירועים
 • ראשי עיריית טבריה
 • מחלקת החקלאות המנדטו...
 • שונות
 • אוסף גרוסמן
 • ארכיאולוגיה
 • אתרים בסביבה
 • ביקורי אישים
 • בריאות
 • העיר החדשה
 • העיר העתיקה
 • חינוך
 • תקופת המנדט הבריטי
 • כינרת
 • מלחמת העצמאות
 • מקומות קדושים
 • ספורט
 • תחריטים וציורים
 • תיירות
 • מפות וצילומי אוויר
 • אוסף אגד
 • חמי טבריה
 • המרכז לחקר טבריה
 • דברי דפוס
 • סיפורים אישיים
 • אוספים אישיים
 • אוספים אומנות
 • בנק אנגלו פלשתינה
 • ועד ההגירה טבריה
 • ועד הסיוע מייסודו של...
 • מסדר "בני ברית" בארץ...
 • מסמכים מאצ"מ וארכיון...
 • אחוזת בית וקק"ל
 • חינוך מתוך ארכיונים ...
 • אגודת אחוזת בית - פר...
 • מצגות
שם תאריך תיאור
[מסמך ללא שם]