13°c
-210.03
המכון לחקר טבריה

מצגות

מצגות כלליות

מטוסי ים בכינרת

תיאור מפורט תיאור מפורטתיאור מפורט תיאור מפורט

מצגות אנשים

‫המיסיון וביה"ח הסקוטי‬

תיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור פורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור פורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורט

מצגות מבנים

אחוזת בית

תיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור פורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור פורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורטתיאור מפורט

מצגות כלליות

דייגים בכינרת

תיאור מפורט תיאור מפורטתיאור מפורט תיאור מפורט

מצגות היסטוריות

טבריה 1998-1946

תיאור מפורט תיאור מפורטתיאור מפורט תיאור מפורט