13°c
-210.03
המכון לחקר טבריה
 • הנהלה כללית
 • מחלקת המיסים והגביה
 • מחלקה טכנית
 • מחלקת המים
 • מחלקת התברואה והוטרי...
 • מחלקת החינוך והתרבות...
 • מחלקת הכספים
 • מחלקות אחרות בעירייה...
 • רכוש העירייה
 • עובדי העירייה
 • ועדות העירייה
 • פיתוח העיר
 • חמי טבריה
 • סעד
 • הלוואות
 • [לא בשימוש]
 • שונות
 • מוסדות
 • מודעות
 • חוקי עזר
 • תיירות ופרסום
 • חוזים
 • פוליסות ביטוח
 • ועד הקהילה
 • הועד לבדק הבית ושיפו...
 • חמי טבריה - הנהלה
 • הנהלה כללית
 • ועד העיר
 • אירועים
 • ראשי עיריית טבריה
 • מחלקת החקלאות המנדטו...
 • שונות
 • אוסף גרוסמן
 • ארכיאולוגיה
 • אתרים בסביבה
 • ביקורי אישים
 • בריאות
 • העיר החדשה
 • העיר העתיקה
  • הריסות
  • חומות
   • חומות
  • מזח
  • מרקם עירוני
 • חינוך
 • תקופת המנדט הבריטי
 • כינרת
 • מלחמת העצמאות
 • מקומות קדושים
 • ספורט
 • תחריטים וציורים
 • תיירות
 • מפות וצילומי אוויר
 • אוסף אגד
 • חמי טבריה
 • המרכז לחקר טבריה
 • דברי דפוס
 • סיפורים אישיים
 • אוספים אישיים
 • אוספים אומנות
 • בנק אנגלו פלשתינה
 • ועד ההגירה טבריה
 • ועד הסיוע מייסודו של...
 • מסדר "בני ברית" בארץ...
 • מסמכים מאצ"מ וארכיון...
 • אחוזת בית וקק"ל
 • חינוך מתוך ארכיונים ...
 • אגודת אחוזת בית - פר...
 • מצגות
שם תאריך תיאור
מבט על טבריה העתיקה
מבט על טבריה העתיקה וחומותיה
מבט על טבריה העתיקה וחומותיה
גמלים רובצים על יד החומה
חצר המנזר היווני אורטודוקסי
דרמון - בית מלאכה על יד המסגד הגדול
מבט על טבריה העתיקה והכנרת
טבחה
מסע לפלשתינה ולמזרח הקרוב, יוני-ספטמבר 1908- טבריה העתיקה. מתוך האלבום של פרופ' א.ל. אוליצקי
טבריה העתיקה ע"י המסגד הגדול - "דרמון" בית מלאכה
טבריה העתיקה ע"י המסגד הגדול - "דרמון" בית מלאכה
טבריה העתיקה
מבט כללי על טבריה העתיקה והשכונות החדשות שמחוץ לחומה - משנת 1925
מבט על טבריה העתיקה וחומותיה
הסראיה במצודה הצפונית
שרידי המצודה הצפונית, מצודת דהאר אל עומר (צילום משנת 1920)
שריד אחד המגדלים, ליד בנק לאומי (ברקע-מסגד אל עומר)
שרידי המצודה הצפונית, מצודת דהאר אל עומר (צילום משנת 1920)
שרידי החומות בטבריה
שריד אחד המגדלים, ליד בנק לאומי (ברקע-מסגד אל עומר)
השער הצפון-מערבי אשר בחומות טבריה שנבנו במאה ה-18 ע"י השליט הבדואי דהאר אל עומר
מבט על טבריה מחוץ לחומות
מבט על טבריה מהכנרת
המגדל הדרום מזרחי - המנזר האורטודוקסי
מבט כללי על חומות טבריה
שרידי חומות טבריה
מחוץ לחומות טבריה
חשמל מתחנת כח של רוטנברג (בערך 1926)
שרידי מצודה
חומות טבריה
המגדל הדרום מזרחי לפני השיפוץ
הפינה דרום-מערבית שבחומת העיר העתיקה. המגדל - גג הכנסיה האורטודוקסית
הפינה דרום-מערבית שבחומת העיר העתיקה. המגדל - גג הכנסיה האורטודוקסית
מבט על שרידי המבצר הישן וחלק מהעיר
בריכת מים קדומה מצפון לביה"ע היהודי שנבנתה כנראה ע"י דונה גראסיה
שרידי המצודה הצפונית (ברקע מסגד אל עומר)
שרידי חומות טבריה
מבט כללי של טבריה העתיקה והשכונות החדשות שמחוץ לחומה - 1925
מבט על טבריה מחוץ לחומות
החומה ליד סונול - 1960
שרידי המגדל ליד בנק לאומי - 1960
שרידי המצודה הצפונית
שרידי חומות טבריה
שרידי חומות טבריה
שרידי חומות טבריה
שרידי חומות טבריה
סיור מוקדם לקראת חפירה ארכיאולוגית בשטח שבין החומה הדרומית לבין מלון רימונים
סיור מוקדם לקראת חפירה ארכיאולוגית בשטח שבין החומה הדרומית לבין מלון רימונים
מצודת דאהר אל עומר (שרידי המצודה הצפונית) - 1920
מבט על קיר בית החולים סקוטי
הכנרת וטבריה העתיקה, מימין: מסגד אל בחרי
מבט על טבריה העתיקה
חופי הכנרת וטבריה העתיקה, במרכז: מסגד אל בחרי
מערבית לטירת האגם למנזר היווני האורטודוקסי - בית מוסלמי המיועד לתפילה
5402831
5402881
5402882
5402884
5402885
5402960
5402961
5402964
5402968
5402983
5402997
5403189
IMG_999_1
TIBERIAS 2
Tveria026M
5401974
IMG_999
IMG_999_1
IMG_999_2
IMG_999_3
IMG_999_4
IMG_999_5
IMG_999_6
IMG_999_7
IMG_999_8
IMG_999_9
אופנהים2
Picture51378
Picture75314
Picture75320
Picture75332
Picture76723
Picture76725
Picture80080