13°c
-210.03
המכון לחקר טבריה
 • הנהלה כללית
 • מחלקת המיסים והגביה
 • מחלקה טכנית
 • מחלקת המים
 • מחלקת התברואה והוטרי...
 • מחלקת החינוך והתרבות...
 • מחלקת הכספים
 • מחלקות אחרות בעירייה...
  • שעת חרום (כללי)
  • שעת חרום - קרן המג...
  • תכנון כוח אדם לשעת...
  • שעת חרום - הגנה פס...
  • הג"א - תביעת מר שמ...
  • יהב מגן
  • שעת חרום - אספקה ק...
  • שעת חירום - אספקת ...
  • שעת חירום - ירקות ...
  • תוספת יוקר לעובדים...
  • בית דין לשכר דירה
  • החוקים בדבר הממונה...
  • הוועדה לרשיונות מס...
  • המפקח על המלאי - כ...
  • המפקח על המלאי - ה...
  • המפקח על המלאי - ח...
   • [מסמך ללא שם]
  • המפקח על המלאי - ח...
  • משכירי חדרים למתרח...
  • הסדרת האספקה למתרח...
  • בטחון: ועדת תיאום ...
  • מכבי אש (כללי)
  • חשבונות שימוש במכו...
  • בית דין למניעת הפק...
  • אספקה - המפקח על ה...
  • המפקח על האספקה - ...
  • שעת חרום - גנות יר...
  • בית מטבחיים לשחיטת...
  • חשבונות דגים ובשר ...
  • הקצבת צמיגים (שעת ...
  • פניות לעירייה - בק...
 • רכוש העירייה
 • עובדי העירייה
 • ועדות העירייה
 • פיתוח העיר
 • חמי טבריה
 • סעד
 • הלוואות
 • [לא בשימוש]
 • שונות
 • מוסדות
 • מודעות
 • חוקי עזר
 • תיירות ופרסום
 • חוזים
 • פוליסות ביטוח
 • ועד הקהילה
 • הועד לבדק הבית ושיפו...
 • חמי טבריה - הנהלה
 • הנהלה כללית
 • ועד העיר
 • אירועים
 • ראשי עיריית טבריה
 • מחלקת החקלאות המנדטו...
 • שונות
 • אוסף גרוסמן
 • ארכיאולוגיה
 • אתרים בסביבה
 • ביקורי אישים
 • בריאות
 • העיר החדשה
 • העיר העתיקה
 • חינוך
 • תקופת המנדט הבריטי
 • כינרת
 • מלחמת העצמאות
 • מקומות קדושים
 • ספורט
 • תחריטים וציורים
 • תיירות
 • מפות וצילומי אוויר
 • אוסף אגד
 • חמי טבריה
 • המרכז לחקר טבריה
 • דברי דפוס
 • סיפורים אישיים
 • אוספים אישיים
 • אוספים אומנות
 • בנק אנגלו פלשתינה
 • ועד ההגירה טבריה
 • ועד הסיוע מייסודו של...
 • מסדר "בני ברית" בארץ...
 • מסמכים מאצ"מ וארכיון...
 • אחוזת בית וקק"ל
 • חינוך מתוך ארכיונים ...
 • אגודת אחוזת בית - פר...
 • מצגות
שם תאריך תיאור
142#25854.875.631.8
142#25855.875.631.8
142#25856.875.631.8
142#25857.875.631.8
142#25858.875.631.8
142#25859.875.631.8
142#25860.875.631.8
142#25861.875.631.8
142#25862.875.631.8
142#25863.875.631.8
142#25864.875.631.8
142#25865.875.631.8
142#25866.875.631.8
142#25867.875.631.8
142#25868.875.631.8
142#25869.875.631.8
142#25870.875.631.8
142#25871.875.631.8
142#25872.875.631.8
142#25873.875.631.8
142#25874.875.631.8
142#25875.875.631.8
142#25876.875.631.8
142#25877.875.631.8
142#25878.875.631.8
142#25879.875.631.8
142#25880.875.631.8
142#25881.875.631.8
142#25882.875.631.8
142#25883.875.631.8
142#25884.875.631.8
142#25885.875.631.8
142#25886.875.631.8
142#25887.875.631.8
142#25888.875.631.8
142#25889.875.631.8
142#25890.875.631.8
142#25891.875.631.8
142#25892.875.631.8
142#25893.875.631.8
142#25894.875.631.8
142#25895.875.631.8
142#25896.875.631.8
142#25897.875.631.8
142#25898.875.631.8
142#25899.875.631.8
142#25900.875.631.8
142#25901.875.631.8
142#25902.875.631.8
142#25903.875.631.8
142#25904.875.631.8
142#25905.875.631.8
142#25906.875.631.8
142#25907.875.631.8
142#25908.875.631.8
142#25909.875.631.8
142#25910.875.631.8
142#25911.875.631.8
142#25912.875.631.8
142#25913.875.631.8
142#25914.875.631.8
142#25915.875.631.8
142#25916.875.631.8
142#25917.875.631.8
142#25918.875.631.8
142#25919.875.631.8
142#25920.875.631.8
142#25921.875.631.8
142#25922.875.631.8
142#25923.875.631.8
142#25924.875.631.8
142#25925.875.631.8
142#25926.875.631.8
142#25927.875.631.8
142#25928.875.631.8
142#25929.875.631.8
142#25930.875.631.8
142#25931.875.631.8
142#25932.875.631.8
142#25933.875.631.8
142#25934.875.631.8
142#25935.875.631.8
142#25936.875.631.8
142#25937.875.631.8
142#25938.875.631.8
142#25939.875.631.8
142#25940.875.631.8
142#25941.875.631.8
142#25942.875.631.8
142#25943.875.631.8
142#25944.875.631.8
142#25945.875.631.8
142#25946.875.631.8
142#25947.875.631.8
142#25948.875.631.8
142#25949.875.631.8
142#25950.875.631.8
142#25951.875.631.8
142#25952.875.631.8
142#25953.875.631.8
142#25954.875.631.8
142#25955.875.631.8
142#25956.875.631.8
142#25957.875.631.8
142#25958.875.631.8
142#25959.875.631.8
142#25960.875.631.8
142#25961.875.631.8
142#25962.875.631.8
142#25963.875.631.8
142#25964.875.631.8
142#25965.875.631.8
142#25966.875.631.8
142#25967.875.631.8
142#25968.875.631.8
142#25969.875.631.8
142#25970.875.631.8
142#25971.875.631.8
142#25972.875.631.8
142#25973.875.631.8
142#25974.875.631.8
142#25975.875.631.8
142#25976.875.631.8
142#25977.875.631.8
142#25978.875.631.8
142#25979.875.631.8
142#25980.875.631.8